VEDTÆGTER FOR TOYOTA 4WD CLUB DANMARK

§1. Klubbens navn:                                                                        
TOYOTA 4WD CLUB DANMARK                                                                            
Klubbens hjemsted og adresse er den til enhver tid værende formands opholdskommune og adresse.

§ 2. Klubbens medlemmer:         
Stk. 1: Som medlemmer kan optages enhver bruger / ejer af en Toyota 4WD bil. Endvidere kan optages enhver person med bopæl i Danmark som har interesse for Toyota 4WD Klubben.  

Stk. 2: Optagelse af Nordiske personer kan ske på særlige vilkår såsom følgende: Alt materiale udgivet af klubben affærdiges på dansk, dette gælder også regler – briefing samt mundtlig briefing m.v. Materiale udsendt af klubben kan ikke kræves udsendt uden for Danmarks grænser.
Det er pålagt medlemmet at sikre sig den korrekte forståelse af evt. restriktion, regler m.v.
Kun medlemmer med bopælsadresse i Danmark kan bestride ledende poster herunder bestyrelsesposter m.v. Vilkår udstikkes af bestyrelsen og kan til enhver tid ændres af denne. Udenlandske medlemmer kan ikke kræve kontingentnedsættelse pga. ovenstående nævnt i stk. 2.

Stk. 3: Personer som ikke har bopæl i Danmark eller Norden kan ikke optages som medlem.

§ 3. Formål:                                                                                                                              
TOYOTA 4WD CLUB DANMARK, er en landsdækkende club, hvis formål er at varetage medlemmernes interesser, som ejere og brugere af -samt personer som har interesse for TOYOTA 4WD Klubben.
Formålet søges fremmet ved bl.a.:
1. at give medlemmerne en så sikker og økonomisk kørsel som muligt -bl.a. ved at arrangere: terrænkørsel, instruktionsmøder, glatførekørsel og lign.
2. at samle og distribuere oplysninger om rejser og ekspeditioner, der er foretaget i TOYOTA 4WD.
3. at fremme kontakten blandt medlemmerne - bl.a. ved udsendelse af publikationer i Danmark.
4. at yde praktisk og teknisk bistand og vejledning gennem klubbens egne medlemmer.
5. at optage kontakt og samarbejde med andre klubber af lignende karakter.

§ 4. Køretøjer:       
For at deltage i et arrangement, skal køretøjet være forsynet med 2 aksler med træk på begge aksler, min. egenvægt 600 kg og max faktiske vægt 3500 kg. Man kan ikke deltage med atv- / cross-/ lastbillignende køretøjer.

§ 5. Generalforsamling:
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling skal afholdes en gang om året, i marts, april eller maj måned.
Generalforsamlingen holdes i forbindelse med en weekend eller flere på hinanden følgende helligdage / fridage.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves helårsvis.
Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel.
Forslag, der ønskes under behandling på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før. På den ordinære generalforsamling skal flg. dagsorden følges:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Ulige år valg af formand - lige år valg af kasserer
7. Valg at bestyrelse, ulige år 3 medlemmer – lige år 2 medlemmer
8. Valg af to suppleanter
9. Valg af to revisorer
10. Eventuelt
Forslag til lovændring skal være indsendt senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeberettiget er kun medlemmer, der ikke står i økonomisk restance til klubben.
Valg og forslag, der ikke angår lovændring eller klubbens opløsning afgøres ved simpel majoritet. Lovændringer kræver trefjerdedelsflertal af de tilstedeværende.

§ 6. Ledelse:                     
Stk. 1. Bestyrelsen består af en formand og kasserer, som vælges særskilt jævnfør § 5, samt 5 medlemmer, som så vidt muligt fordeles ligeligt mellem øst & vest. Således at 4 skiftevis 3 medlemmer af bestyrelsen til stadighed er valgt for en 2-årig periode. Klubben tegnes af Formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Genvalg til bestyrelsen kan finde sted. Bestyrelsen er selvkonstituerende, bortset fra formanden og kassereren. Træder et bestyrelsesmedlem ud før en generalforsamling, indsættes en af suppleanterne, og sidder det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode ud. Træder formanden ud af bestyrelsen indsættes næstformanden som konstitueret formand på samme vilkår, og der indsættes en suppleant i næstformandens sted, ligeledes på samme vilkår. Det er bestyrelsen der vælger hvilken af suppleanterne der indsættes. Træder et medlem ud af bestyrelsen til en generalforsamling, er det generalforsamlingen der skal vælge et nyt medlem for den resterende valgperiode.
Bestyrelsen: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, 3 i løbsledelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt 5 medlemmer er mødt op.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden dog således at protokollering skal finde sted ved hvert bestyrelsesmøde og skal fremlægges ved ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
I bestyrelsesmøder deltager suppleanter og udvalg, dog uden stemmeret. Ligeledes kan bestyrelsen invitere medlemmer til møderne eller dele heraf. Bestyrelsen kan vælge at behandle punkter på dagsordenen på lukkede bestyrelsesmøder uden udvalgets tilstedeværelse.

Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer.

Stk. 4. Bestyrelsen modtager ikke honorar for deres arbejde.  Bestyrelse og suppleanter betaler ikke kontingent. Øvrige der fritages for kontingent besluttes af bestyrelsen. Der oplyses på generalforsamlingen om antallet af fritagende for kontingent. Efter den stiftende generalforsamling kan formand og kasserer ikke vælges samtidig.

§ 7. Regnskab:
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet aflægges af kassereren, der er regnskabskyndig. Kassereren er ansvarlig for revision inden ordinær generalforsamling. Klubbens likvide midler anbringes på en bankkonto, hvis beholdning kassereren råder over. Klubbens formand har adgang til bankkontoen. Kasseren modtager alle klubbens indtægter og afholder klubbens udgifter.
Bestyrelsen orienteres om klubbens økonomi på bestyrelsesmøderne. Til kontrol af klubbens regnskab, vælges 2 revisorer. Bestyrelsen og de valgte revisorer kan til enhver tid få fremlagt bogføring, bilag og bank udskrift til gennemsyn.

§ 8. Kontingent:                                                               
Ordinær generalforsamling bestemmer størrelsen af kontingent med gyldighed for det næst følgende regnskabsår. Medlemmer der optages efter 1. juli, betaler et halvt års kontingent frem til 31. december. Undladelse af rettidig indbetaling af kontingent vil af bestyrelsen blive opfattet som at medlemskabet ikke ønskes fortsat.
Hvis kontingentet betales for sent, efter den 15. februar, pålægges medlemmet et ekstra gebyr på kr. 50, dette gebyr indbetales sammen med kontingentet 

§ 9. Udmeldelse:                  
Ønsker man udmeldelse af klubben, kan man ikke forlange eventuelt betalt kontingent tilbagebetalt. Beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes af bestyrelsen, såfremt dette medlem gennem sin optræden har vist, at han/hun ikke respekterede de af klubben givne bestemmelser, eller på en eller anden vis skader klubben. En sådan beslutning kan af den ekskluderede appelleres til førstkommende generalforsamling. Genoptagelse af tidligere ekskluderede medlemmer, kan kun ske efter skriftlig begæring til bestyrelsen, og dennes godkendelse.

§10. Ekstraordinær generalforsamling.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 % af de aktive medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen.
Begæringen skal indeholde oplysninger om det ønskede behandlingsspørgsmål.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt og med mindst 3 ugers varsel.
Regler i øvrigt som ved ordinær generalforsamling.

§11. Andre klubber:
Klubben kan ikke tilsluttes andre klubber uden generalforsamlingens godkendelse.        

§12. Klubbens opløsning:
Stk. 1. Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun træffes ved en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, og da kun med trefjerdels flertal af de stemmeberettigede medlemmer. Samlede antal afgivne stemmer skal udgøre mindst 50 % af det samlede antal aktive medlemmer.

Stk. 2. Ved klubbens opløsning skal klubbens aktiver og passiver gøres op af bestyrelsen. Herefter skal det hele tilfalde Kræftens Bekæmpelse.

Vedtaget på generalforsamlingen fredag d. 25. marts 2016

Jeg har læst ovenstående vedtægter og er indforstået med disse

Jeg er desværre ikke indforstået !!!

 

2016