TROPHY REGLER 2015

TR. 1 Hold
Et hold består af maks. 4 biler plus en reservebil, og max. 8 personer, samt en official. Kun holdets navn, og en ”ankermand” behøver at gå igen, for at holdet kan komme i betragtning til mesterskabet. Det er dog kun det til finalen fremmødte mandskab, der vil blive fremhævet som evt. mestre. Der kan udpeges en stedfortræder for ankermanden om nødvendigt.

TR. 2 Sikkerhed
Alle køretøjer skal mindst have et 4 punktsbur(hovedbøjle v. B-stolper og 2 bagud vendte stræberarme), udført i minimums rørdimensioner svarende til ræserbyg eller FIA. En solid ladbøjle med 2 bagud vendte stræberarme nær B-stolpe, vil også blive accepteret. Tværstiver i buret er ikke nødvendig, men anbefalelsesværdig – evt. hængslet. Der skal benyttes hjelm og seler i køretøjerne. Det er anbefalelsesværdigt ydermere at medbringe handsker til brug ved arbejde med spil. Der skal forefindes en 2 kg ildslukker i hvert køretøj. Grej i/på køretøjerne skal være forsvarligt fastgjort under kørsel på banerne, f.eks. jordanker, sjækler stropper, sandstiger, osv.

TR. 3 Tilladte køretøjer
For at deltage i et arrangement, skal køretøjet være forsynet med 2 aksler med træk på begge aksler, min. egenvægt 800 kg og max. faktiske vægt 3500 kg. Køretøjet skal enten være godkendt og forsikret til kørsel på offentlig vej, eller være godkendt og forsikret af Toyota 4wd Club Danmark (vognbog SKAL medbringes). Man kan ikke deltage med atv-, cross-, lastbillignende køretøjer. Der vil blive afholdt teknisk kontrol umiddelbart før hvert løb, for alle deltagende køretøjer.

TR. 4 Baner
Hvert deltagende hold skal selv bygge en trophybane, som skal være klar og evt. godkendt til fører/official-briefing. En bane køres efter point og på tid. Max. banetid er 45 min. medmindre andet bliver oplyst ved indkaldelse til løbet. Banen skal markeres med en startport hvor bil nr. 1 skal holde stille, samt en slutport. Alt startende grej samt deltagere, SKAL passere samtlige porte(tæller som glemt grej). Banens strækning skal være tydeligt afmærket og min. 3 meter i portbredde. Evt. ”særregler” for en bane skal godkendes af løbsledelsen. Særregler kan ikke ”omskrive” de gældende regler, men kun tilføje til regelsættet.
Der kan kun være et hold på en bane af gangen. Tidsforbruget på banen skal noteres i tilfælde at pointlighed. Et køretøj må kun gennemføre banen én gang.
Når et køretøj har passeret slutporten, må det kun hjælpe ”baglæns” gennem denne port, uden selv at passere den igen(baglæns).
FØLGENDE TEKST UDGÅR: ("Holdets mandskab skal blive på/ved banen ALLE 45 minutter og må kun forlade banen i forbindelse med kørsel til ”pitten” for at reparere og lignende." )

TR. 4.0.1
Der må køres et køretøj udenfor banens forløb (porte), og hjælpe de andre køretøjer. Official skal orienteres omgående ved brug af denne regel – det må gerne besluttes at benytte reglen efter holdet er startet på banen.

TR. 4.1 Undtagelse
Der må gennemføres 2 gange med én bil i tilfælde af nedbrud med et af holdets køretøjer. Dette skal dog straks meddeles førstkommende official samt løbsledelsen hvis muligt. Denne undtagelse gælder ikke den bane hvor nedbruddet evt. måtte finde sted. Som alternativ kan der indsættes et erstatningskøretøj. Denne undtagelse kan kun benyttes én gang pr. afdeling i trophy-cuppen.

TR. 5 Pointberegning
Plus
25 point pr. gennemført bil
15 point ved ikke at gøre brug af regel TR. 4.0.1

Straf:
Minus
05 point pr. væltet pind/sprunget minebånd
05 point for glemt grej, uanset mængde
05 point pr. køretøj på banen ved banetidens udløb
10 point  pr. køretøj ikke startet

TR. 5.0.1 Pointberegning
Tillæg ved Speed-afdelinger
Plus
100 point Når holdet passerer målområdet samtidig med 4 biler
50 point Når holdet passerer målområdet samtidig med 3 biler

 

TR. 5.1 Cup-mester
For at komme i betragtning som mester af trophy-cuppen, skal holdet have deltaget i alle årets afdelinger ”minus én”, samt finalen.

TR. 5.1.1 Beregning Cup-mester
Cup-mestrerne findes ud fra årets placeringer, i de som minimum krævede afdelinger, for at komme i betragtning – Eks: er der 5 afdelinger regnes der ud fra 4, og er der 4 afdelinger regnes der ud fra 3 etc. Placeringerne omregnes i point efter følgende: 1.plads = 20point, 2.plads = 17point, 3.plads = 15point. Herefter tildeles 14, 13, 12, 11, etc. point. Ved lighed mellem hold, afgøres deres indbyrdes placering af cuppens finaleresultat.

 

TR. 6 Banebestemmelser
Ved banen skal der være en official tilstede, fra det banebyggende hold. Anvisninger fra official SKAL følges.
Løbsledelsen afgør ved lodtrækning (f.eks. plat og krone) startrækkefølgen på banerne, samt evt. om banerne skal gennemføres stigende eller faldende (eks. 1-2-3 eller 3-2-1).
Ved førerbriefing angives starttidspunkter til banerne. Ved starttidspunktet starter det kommende holds tid, uanset om dette måtte være fremmødt/klart. Dette sker af hensyn til løbets samlede afviklingstid. Det er tilladt at påbegynde en bane før tid, såfremt det foregående hold er ude af banen, og at official indvilger hertil. Er banen spærret på starttidspunktet af et andet/andre køretøj(er), og dette/disse ikke umiddelbart kan passeres, træffes en beslutning om banens videre gennemførsel af løbsledelsen alene.

TR. 7 Protest/klage
En protest skal indgives til løbsledelsen senest en time efter løbets afholdelse. Det er så op til løbsledelsen alene at vurdere om der kan træffes en afgørelse på stedet, eller om der skal indhentes yderligere oplysninger.

TR. 8 Briefing
Inden afvikling af løbet afholdes der en briefing for en af holdet udvalgt repræsentant (evt. 2) samt officials. Denne briefing ledes af løbsledelsen, eller en af denne udpegede person. Følgende bør omhandles til briefing:

- Opråb af hold
- Præsentation af officials
- Sikkerhedsbestemmelser
- Startrækkefølge og -tider
- Evt. ændringer i dagen program

TR. 9 Startnummer
Hvert hold bliver tildelt et startnummer med undercifrene a, b, c og d til de deltagende biler. Ved benyttelse af undtagelse TR. 4.1 skal et erstatningskøretøjs startnummer noteres af officials. Anvender holdet et eget køretøj til dobbelt gennemførelse skal dette køretøjs startnummer ligeledes noteres på pointskemaer. Holdet løser startnumre samlet, dvs. alle startnumre udleveres kun på én gang.

01/2015